Polityka prywatności

czytaj
3741
0

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej www.online-bookmakers.pl i związanych z nią usług, które dalej będą określane jako (zbiorczo, "my", "nas" lub "nasze") Online-Bookmakers.

Możemy okresowo aktualizować niniejsze Zasady ochrony prywatności, przedstawiając ich nową wersję na naszej stronie internetowej. Korzystanie ze stron internetowych Online-Bookmakers jest możliwe bez podawania danych osobowych, jednak jeśli Podmiot Danych zechce skorzystać z określonych usług korporacyjnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być wymagane przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju, mającymi zastosowanie do Online-Bookmakers. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto,
Za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach.

Jako organ nadzorujący, Online-Bookmakers wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych przetwarzanych na tej stronie. Transmisja danych przez Internet może jednak wiązać się z naruszeniem zasad bezpieczeństwa, w związku z czym nie można zagwarantować całkowitej ochrony danych.

Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1. Definicje

Deklaracja ochrony danych w Online-Bookmakers opiera się na warunkach nałożonych przez europejski organ ustawowy w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Nasza deklaracja o ochronie danych musi być jasna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to osiągnąć, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić stosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy m.in. następujących terminów:

a) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("Podmiot danych"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez organ regulacyjny odpowiedzialny za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub z nimi związanych, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób zautomatyzowany, np. poprzez gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptację lub modyfikację, odzyskiwanie, konsultowanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania danych

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących danej osoby, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy danej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) Organ regulacyjny odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Cele i sposoby takiego przetwarzania danych są określane przez prawo Unii Europejskiej (dalej zwanej UE) lub państwa członkowskiego UE. Kryteria odpowiedzialności regulacyjnej mogą być określone przez prawo Unii Europejskiej lub przez państwo członkowskie UE.

h) Procesor

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu Regulatora.

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest stroną trzecią, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia prowadzonego na mocy prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, nie są uznawane za Odbiorców. Przetwarzanie tych danych przez takie organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, stosownie do celów przetwarzania.

j) Strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ niebędący Podmiotem danych, Organem regulacyjnym, Podmiotem przetwarzającym oraz osobą podlegającą bezpośredniemu nadzorowi Organu regulacyjnego lub Podmiotu przetwarzającego, która ma prawo do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda podmiotu danych to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli przez podmiot danych, w którym poprzez oświadczenie lub wyraźny akt potwierdzający wyraża on zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

2. Nazwa i adres organu regulacyjnego

Organem regulacyjnym, który zapewnia zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR), innymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, jest:

Online-Bookmakers

E-mail: [email protected]

Źródło internetowe: www.online-bookmakers.pl

3. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Online-Bookmakers gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub system automatyczny odwiedza zasoby internetowe. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone dane mogą obejmować (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu dociera do naszej witryny (tzw. źródła), (4) (5) datę i godzinę dostępu do witryny, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Online-Bookmakers nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. W rzeczywistości informacje te są niezbędne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej witryny, (2) optymalizacji zawartości witryny i jej reklam, (3) zapewnienia długoterminowej sprawności naszych technologii informatycznych i technologii witryny oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania ataków cybernetycznych.
W związku z tym Online-Bookmakers analizuje anonimowo zebrane dane i informacje statystyczne w celu poprawy ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Dane anonimowe z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

4. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa Online-Bookmakers zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. adresu e-mail (adres poczty elektronicznej). Jeśli podmiot danych kontaktuje się z organem regulacyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie Administratorowi Danych przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane do celów przetwarzania lub skontaktowania się z tą osobą. Nie przekazuje się tych danych osobowych osobom trzecim.

5. Standardowe usuwanie lub blokowanie danych osobowych

Administrator Danych będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe Podmiotu Danych tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie przewidzianym przez prawo europejskie lub innych ustawodawców w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega Administrator Danych.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeżeli upływa okres przechowywania określony w prawie europejskim lub innych właściwych przepisach, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

6. Prawa podmiotu danych

a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane mu przez prawo europejskie, do uzyskania od organu regulacyjnego potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, które go dotyczą. Jeżeli podmiot danych pragnie skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem organu regulacyjnego za pośrednictwem zasobów internetowych.

b) Prawo dostępu

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od organu regulacyjnego, w dowolnym czasie, bezpłatnych informacji na temat swoich danych osobowych przechowywanych w pamięci oraz kopii tych informacji. Ponadto, dyrektywy i rozporządzenia europejskie przewidują

Osoba, której dotyczą dane, ma dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania danych;
 • kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
 • odbiorcę lub kategorię odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • jeśli to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
 • ma prawo zażądać od Organu Regulacyjnego poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do Podmiotu Danych lub wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Podmiotu danych, wszelkie dostępne informacje o ich źródle
 • dostępności zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) oraz, przynajmniej w tych przypadkach, zrozumiałych informacji na temat zastosowanej logiki oraz znaczenia i zamierzonych konsekwencji takiego przetwarzania dla Podmiotu danych.Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem organu regulacyjnego.

c) Prawo do sprostowania

Każdy Podmiot Danych ma prawo, przyznane mu przez prawo europejskie, do uzyskania od Organu Regulacyjnego, bez zbędnej zwłoki, korekty niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. Ze względu na cele przetwarzania danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa do korekty, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem organu regulacyjnego.

 d) Prawo do bycia zapomnianym

Każdy Podmiot Danych ma prawo, przyznane mu przez prawodawcę europejskiego, zwrócić się do Organu Regulacyjnego o usunięcie dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a Organ Regulacyjny przenosi dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn, pod warunkiem że przetwarzanie nie jest wymagane:

 • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane w inny sposób;
 • Osoba, której dane dotyczą, odstępuje od zgody, na podstawie której odbywa się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), oraz gdy nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania;
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) i nie istnieje podstawa prawna do przetwarzania danych; lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR);
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa UE lub państwa członkowskiego, któremu podlega organ regulacyjny;
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR);
 • Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Online-Bookmakers, może ona w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem organu nadzorującego;
 • Pracownik Online-Bookmakers zapewnia niezwłoczną realizację wniosku o usunięcie danych.

Jeśli organ regulacyjny upublicznił dane osobowe, to zgodnie z art. 17 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) jest zobowiązany do usunięcia tych danych osobowych, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych organów regulacyjnych przetwarzających dane osobowe, do których podmiot danych zwrócił się o usunięcie wszelkich odniesień do tych danych osobowych lub kopiowania bądź powielania tych danych osobowych przez takie organy regulacyjne, ponieważ ich przetwarzanie nie jest wymagane.

Pracownicy Online-Bookmakers podejmą niezbędne działania w każdym indywidualnym przypadku.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od organu regulacyjnego ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, w okresie umożliwiającym organowi regulacyjnemu sprawdzenie dokładności danych osobowych;
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Organ regulacyjny nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez Podmiot danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Podmiot danych zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy podmiot danych spełnia przesłanki prawne dla organu regulacyjnego.

Jeśli jeden z powyższych warunków zostanie spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Online-Bookmakers, może ona w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem organu nadzorującego.

Pracownik Online-Bookmakers może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

f) Prawo do przenoszenia danych 

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez ustawodawcę europejskiego, do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które zostały dostarczone organowi regulacyjnemu, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma on prawo do przekazania tych danych innemu organowi regulacyjnemu bez żadnych przeszkód ze strony organu regulacyjnego, któremu dane osobowe zostały przekazane, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) lub ust. 2 lit. b).
a), art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), lub na podstawie umowy zgodnie z lit. b), art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest wymagane do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania uprawnień urzędowych przysługujących organowi regulacyjnemu.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), Podmiot danych ma prawo do przeniesienia danych osobowych bezpośrednio z jednego organu regulacyjnego do innego, jeśli jest to technicznie wykonalne, a przy tym nie wpływa negatywnie na prawa i wolności innych osób.

W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Online-Bookmakers.

g) Prawo do sprzeciwu

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, na podstawie ustępu "e" lub "f', art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Online-Bookmakers nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności podmiotu danych lub do tworzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli Online-Bookmakers przetwarza dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych dla celów takiego marketingu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim odnosi się ono do takiego marketingu bezpośredniego. Jeśli podmiot danych sprzeciwi się przetwarzaniu danych przez Online-Bookmakers dla celów marketingu bezpośredniego, Online-Bookmakers nie będzie już przetwarzać danych osobowych dla tych celów.

Ponadto Podmiot danych ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), jeśli przetwarzanie nie jest wymagane do realizacji zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z każdym pracownikiem firmy Online-Bookmakers. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, do wykonywania swojego prawa do obiektywnego korzystania ze środków technicznych przy użyciu środków technicznych.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym
profilowanie

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane mu przez prawo europejskie, do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje wobec niego skutki prawne lub ma na niego istotny wpływ, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a Administrator Danych lub (2) nie jest dozwolone przez prawo UE lub państwa członkowskiego, do którego należy Podmiot Danych i które ustanawia również odpowiednie środki ochrony praw i wolności Podmiotu Danych oraz jego uzasadnionych interesów lub (3) nie jest oparte na wyraźnej zgodzie Podmiotu Danych.

Jeśli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między Podmiotem Danych a Administratorem Danych lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie Podmiotu Danych, Online-Bookmakers zastosuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności Podmiotu Danych i jego prawnie uzasadnionych interesów, w tym przynajmniej prawa do interwencji ze strony Administratora Danych, wyrażenia swojej opinii i zakwestionowania decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Online-Bookmakers.

i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, zgodnie z prawem europejskim, do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem firmy Online-Bookmakers.

7. Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) stanowi podstawę prawną operacji przetwarzania danych, w przypadku których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Podmiot Danych, jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy przetwarzanie transakcji jest niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

To samo dotyczy procesów przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków poprzedzających zawarcie umowy, np. w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeżeli nasza firma jest prawnie zobowiązana do przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów Podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Dzieje się tak na przykład w przypadku, gdy gość ulegnie wypadkowi w naszej firmie, a jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje muszą zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Przetwarzanie danych będzie się wówczas odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

Ponadto operacje przetwarzania danych mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

Ta podstawa prawna jest stosowana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub osobę trzecią, o ile interesy te nie pokrywają się z interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami Podmiotu danych, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania danych są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. Uzasadniony interes może istnieć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem organu regulacyjnego (GDPR motyw 47 wniosku 2).

8. Uzasadnione interesy reprezentowane przez organ regulacyjny lub stronę trzecią

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

9. Okres, w którym dane osobowe są przechowywane

Kryterium stosowanym do określenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są zazwyczaj usuwane, jeśli nie są już potrzebne do wykonania lub zawarcia umowy.

10. Udostępnianie danych osobowych jako obowiązek ustawowy lub
wymóg umowny. Wymóg zawarcia umowy i
Wiążący charakter danych, które mają być przekazywane z danymi osobowymi
dane, które mają być udostępnione. Możliwe konsekwencje odmowy podania takich danych

Wyjaśniamy, że udostępnienie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o kontrahencie).

Czasami w celu zawarcia umowy konieczne jest przekazanie nam przez Podmiot danych danych osobowych, które następnie będą przez nas przetwarzane.

Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę.

Nieprzekazanie danych osobowych spowoduje, że nie będzie można zawrzeć umowy z osobą, której dane dotyczą.

Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem.

Pracownik wyjaśni osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy też jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych.

Wchodząc na stronę online-bookmakers.pl, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.